Taitava johtaminen nostaa monimuotoisen työyhteisön vahvuudet esiin

Miten monimuotoisuus näkyy sinun työyhteisössäsi? Mitä monimuotoisuudella oikeastaan edes tarkoitetaan ja miten se tulisi ottaa huomioon työyhteisön johtamisessa?

Kaikissa meissä on lukuisia erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka tekevät meistä sen mitä olemme. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, kansalaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, uskonto, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja äidinkieli. Näiden piirteiden vaihtelu työyhteisössä luo monimuotoisuutta.  

Työyhteisöt Suomessa muuttuvat jatkuvasti moninaisemmaksi. Työpaikoilla on enemmän esimerkiksi erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia ihmisiä. Myös sukupuoli-identiteettien ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta tunnistetaan aiempaa paremmin.  

Monimuotoisuus tuo parhaimmillaan työyhteisöön uusia näkökulmia, erilaisia elämäpolkuja, kielitaitoa sekä runsaasti korvaamatonta tietoa ja kokemuksia. Johtamisessa on tärkeää pyrkiä ottamaan monimuotoisuus huomioon niin, että yksilöiden tiedot ja taidot pääsevät oikeuksiinsa ja kaikenlaisilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä töitä yhdessä, ilman syrjintää. 

Laki takaa kaikille yhdenvertaisuuden

Monimuotoisuutta on henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien moninaisuus ja moniarvoisuus. Näitä ominaisuuksia ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. Edellä mainitut asiat ovat myös lakien määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.  

Monimuotoisuuden johtaminen on erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvostamista. Johtamistyylin avulla pyritään luomaan erilaisuutta salliva ja hyödyntävä kulttuuri. On tärkeää, että johdon tai esihenkilöiden lisäksi myös jokainen työntekijä on selvillä omista vastuistaan, oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja muista työpaikan yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista.  

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti yli 30 työntekijää, on työnantajan velvollisuus laatia tasa-arvo suunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja se keskittyy erityisesti miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumiseen ja niihin liittyviin toimenpiteisiin. Tasa-arvosuunnitelmasta voit lukea lisää täältä:  https://tasa-arvo.fi/tyopaikkojen-tasa-arvosuunnittelu  

 

Monimuotoisuus on parhaimmillaan organisaation voimavara

Vuonna 2021 julkaistussa opinnäytetyössä haastateltiin työelämän edustajia heidän kokemuksistaan monimuotoisten työyhteisöjen johtamisesta. (Annika Lipponen ja Suvi Vainio: Monimuotoisen työyhteisön johtaminen voimavaralähtöisesti) 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että monimuotoinen työyhteisö on organisaatiossa voimavara. Monimuotoisen työyhteisön hyödyiksi nimettiin useimmin innovatiivisuus ja kehittämisen mahdollisuudet. Vastausten perusteella monimuotoista johtamisista estäviä tekijöitä taas ovat resurssien niukkuus, kiire, ajattelun kapeus ja asenteet.   

Haastateltavien vastauksista käy ilmi, että erilaisista ihmisistä ja osaamisista koostuvan työyhteisön koetaan lisäävän yrityksen kilpailuetua. Erityisesti palveluiden kehittämisessä monimuotoisen työyhteisön erilaiset näkemykset nähtiin uusien innovaatioiden kannalta tärkeänä kilpailuetuna.  

Onnistuneen monimuotoisuuden johtamisen kulmakiviksi mainittiin ennakointi, kuunteleminen, avoimuus, erilaisuuden arvostus, osallistava ja arvostava ote, rohkeus ja vuorovaikutustaidot.
 

Eri ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat työntekijät

Ikäsyrjintä on yhdenvertaisuuslain mukaan kielletty. Ota huomioon eri-ikäisten ja työuransa eri vaiheissa olevien työntekijöiden erilaiset tarpeet ja osaaminen. Työuraansa aloittavat nuoret saattavat kaivata alkuun enemmän ohjausta ja perehdyttämistä. Myös vanhempien ikäluokkien kokemus ja asiantuntemus on tärkeä tunnistaa.  

Työntekijöiden elämäntilanteet muuttuvat, ja jokaisella sukupolvella ja ikäluokalla on omat vahvuutensa psyykkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisesti. Juuri siksi työpaikoilla tarvitaan eri-ikäisiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön materiaalia erilaisten elämäntilanteiden huomioimiseen työpaikoilla 

https://stm.fi/tasa-arvo-tyoelamassa  

 

Osatyökykyiset ja vammaiset työtekijät

Työkyky suhteutuu aina työtehtävään. Ihmisen työkyky voi olla rajoittunut joiltain osin, mutta voi tämä olla täysin työkykyinen suhteessa tehtäväänsä. Toisaalta työkyvyn rajoitetta voidaan myös kompensoida apuvälineillä tai työn mukautuksilla tilanteen ja tehtävän mukaan.  

  • Vamlas: Vammaiset henkilöt työelämässä ja asiakkaina 

https://vamlas.fi/wp-content/uploads/2018/11/vammaiset-henkilt-tyelmss-ja-asiakkaina-fibs_vamlas__2017.pdf 

  • Työturvallisuuskeskus: Osatyökykyisyys työelämässä 

https://ttk.fi/julkaisu/osatyokykyisyys-tyoyhteisossa/  

 

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli

On kaikkien etu, ettei kenenkään tarvitsisi jatkuvasti varoa tai pelätä omana itsenään olemista työpaikalla. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat edelleen näkymättömissä työelämässä.  Pyri luomaan yritykseesi suvaitseva ilmapiiri työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kesken. 

 

Monikulttuuriset työyhteisöt

Kannusta työntekijöitäsi avoimeen vuorovaikutukseen. Keskustelkaa mahdollisista kulttuurieroista ja siitä, minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla, jotta säästytään isommilta väärinymmärryksiltä. Tue myös kaikkien työntekijöiden kielenoppimista ja käytä sisäisessä viestinnässä helposti ymmärrettävää kieltä. 

  • STTK:n tietopankki esihenkilöille monikulttuurisista työyhteisöistä:  

https://monikulttuurinen.fi/
 

 

Lähteet:
 

Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvon edistäminen työpaikalla  

https://tasa-arvo.fi/tasa-arvon-edistaminen-tyopaikalla  

Suomi.fi: Monimuotoinen työyhteisö 

https://www.suomi.fi/yritykselle/tyonantajuus/tyoyhteison-hyvinvointi/opas/monimuotoinen-tyoyhteiso 

Lipponen & Vainio, 2021: Monimuotoisen työyhteisön johtaminen voimavaralähtöisesti 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495257/Annika_Lipponen%20Suvi_Vainio.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Kaipaatko lisää tietoa tai tukea johtamistyöhön? Ava-akatemiassa voit opiskella johtamista ja esihenkilötyötä oman työsi ohessa.

Tutustu tutkintoihimme ja hae mukaan:

Alkavat tutkinnot