Oppimisvaikeudet koskettavat jopa joka viidettä aikuista – miten se huomioidaan työpaikoilla?

Oppimisen vaikeudet mielletään usein lasten ja nuorten haasteena. Ne eivät kuitenkaan katoa iän myötä, ja moni saa selityksen omille oppimisvaikeuksilleen vasta aikuisena. Oppimisen vaikeudet koskettavat jopa 20 prosenttia aikuisista, mikä heijastuu niin työelämään kuin koulutukseenkin.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan raportin mukaan oppimisen vaikeudet voivat vaikuttaa negatiivisesti aikuisen perustaitoihin, kuten lukutaitoon ja matematiikan osaamiseen. Hahmottamisen vaikeudet taas voivat vaikeuttaa esimerkiksi tietotekniikan käyttöä.  

Diagnosoidut tai koetut vaikeudet, kuten lukivaikeus, matematiikan haasteet ja tarkkaavaisuuden ongelmat voivat vaikuttaa myös työtyytyväisyyteen, vaikka työtehtävien hoito sujuisikin. Esimerkiksi lukivaikeus tai tarkkaavaisuuden ongelmat voivat kuormittaa työntekijää itseään huomattavasti.  

Vuoden 2013 PIAAC-tutkimuksen mukaan Suomessa on huomattava määrä aikuisia, joilla on haasteita perustaidoissa. Jopa 370 000 aikuista on heikosti lukevia, 450 000 henkilöllä on haasteita numerotaidoissa ja miljoonalla suomalaisella on vaikeuksia tietotekniikan soveltavassa ongelmanratkaisussa. Lisäksi noin 20 prosenttia suomalaisista ei hallitse digitaalisia perustaitoja. 

Työelämässä olisi siis tärkeää kiinnittää huomiota aikuisten oppimisen vaikeuksiin. On kuitenkin myös hyvä muistaa, että oppimisen vaikeudet eivät automaattisesti tarkoita puutteita perustaidoissa, eivätkä puutteet perustaidoissa välttämättä johdu oppimisen vaikeuksista, vaan esimerkiksi koulutuksen puutteesta.  

Myöskään esimerkiksi vieraskielisyys ja heikompi suomen kielen taito ei ole oppimisvaikeus, vaikka se voikin vaikeuttaa oppimista työpaikoilla. 

 

Muutostilanteet voivat nostaa oppimisen haasteet esiin

Työpaikoilla kaivataan siis lisää ymmärrystä oppimisen haasteiden vaikutuksista työhön. 

Aikuisilla oppimisvaikeudet korostuvat usein erityisesti muutostilanteissa, kuten uuden työn aloittamisessa, uusien työvälineiden tai toimintatapojen käyttöönotossa, työtehtävien muuttuessa tai uuden sanaston opettelussa. 

Näissä tilanteissa oppimisen vaikeudet voivat ilmetä toistuvina virheinä, motivaation puutteena, koulutuksen välttelynä tai jopa vastahakoisuutena uusien työkalujen omaksumiseen.  

Motivaation puute tai vaikeus oppia uutta työtehtävää voi luonnollisesti johtua monesta tekijästä, ei pelkästään oppimisen vaikeuksista. Silti oppimisen tukemiseksi käytettävät keinot hyödyttäisivät usein myös muita työntekijöitä, kuten niitä, joiden äidinkieli ei ole suomi.  

Kun otetaan huomioon monipuoliset oppimistavat, koko organisaation kyky selvitä muutoksista vahvistuu. Vaikka oppimisen vaikeudet voivat tulla esiin muutostilanteissa, työnantajat voivat ennakoida ja tukea työntekijöitä useilla eri keinoilla, kuten selkeillä ohjeilla ja hyvällä perehdytyksellä. 

 

Avoin kommunikaatio ja minäpystyvyyden tukeminen avuksi  

Oppimisvaikeuksien käsittely voi olla haastavaa, sillä siihen liittyy usein häpeän ja huonommuuden tunteita. Herkkä aihe vaatii turvallisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaikutussuhteen työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä.  

Hyvän vuorovaikutussuhteen kehittymisen kannalta on keskeistä, että esihenkilöillä on aito kiinnostus työntekijää ja tämän suoriutumista kohtaan. On tärkeää pyrkiä luomaan ilmapiiri, joka ei etsi virheitä tai heikkouksia ihmisistä, vaan tapoja tukea työntekijän työstä suoriutumista. Näin voidaan tunnistaa laajemminkin kehityskohteita organisaatiossa. 

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä vahva minäpystyvyys on olennaisimpia oppimiseen ja työtehtävistä suoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan henkilön uskoa omiin kykyihinsä ja taitoihinsa suoriutua erilaisista tehtävistä ja saavuttaa asetettuja tavoitteita.  

Heikko minäpystyvyyden kokemus vaikeuttaa vaativien työtehtävien tai uuden koulutuksen aloittamista. Minäpystyvyyden kokemus taas vahvistuu onnistumisen, positiivisen palautteen ja sosiaalisen tuen avulla. 

 

Tiedon lisääminen työpaikoilla ensisijaista  

Työnantajien, johtajien ja esihenkilöiden olisi ensiarvoisen tärkeä saada lisää tietoa oppimisen vaikeuksista. Koska noin viidesosa aikuisväestöstä kamppailee oppimisen haasteiden kanssa, on erittäin todennäköistä, että aihe koskettaa jokaista vähintään jossain vaiheessa työelämää.   

Koska oppimisvaikeuksista harvoin keskustellaan arkisissa tilanteissa tai kehityskeskusteluissa, olisi tärkeä hankkia tietoa ja herättää keskustelua teemasta. On tärkeä ymmärtää, kuinka oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa työtehtävistä suoriutumiseen. Koska oppimisvaikeudet ovat hyvin moninaisia, avoin keskusteluyhteys on tärkeää.  

Oppimisvaikeuksien tukeminen ei aina edellytä mittavia investointeja. Laadukas johtaminen, kyky asettua toisen asemaan, toimintatapojen arviointi ja avoin keskustelu voivat toimia avainasemassa. Tiedon ja avoimuuden lisäämisen avulla organisaatiosi voi saada lisää tietoa siitä, mitkä tukitoimet auttaisivat parhaiten niitä työntekijöitä, joilla on oppimishaasteita.   

Vaikka oppimisvaikeuksilla on omat vaikutuksensa, niiden ymmärtäminen ja tukeminen voivat tuoda esiin myös monia vahvuuksia niin koko työyhteisössä kuin yksilötasollakin. Oppimisen vaikeuksien kanssa eläminen on voinut kehittää valtavasti ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Lisäksi ihminen on aina enemmän kuin oppimisvaikeutensa. Jokaisella on myös omat vahvuutensa, joiden tukeminen voi innostaa työntekijän kukoistamaan.  

 

Lue lisää:

Erilaisten oppijoiden liitto on kansalaisjärjestö, jonka tehtävä on erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen mahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen.   

Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa maksutonta ohjausta, neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia ja tapahtumia oppimisen vaikeuksia kokeville, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille. Verkkosivuilta löytyy paljon tietoa aikuisten oppimisen vaikeuksista ja työelämästä.   

https://www.eoliitto.fi/  

 

Lähde:

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus: Jokaisen osaaminen näkyviin. Aikuisten oppimisen vaikeudet, kouluttautuminen ja työelämä, 3/2023   

 

Alkavat tutkinnot