6 + 1 vinkkiä esihenkilöille: näin vahvistat ja mittaat psykologista turvallisuutta työpaikallasi

Kuvittele työympäristö, jossa jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas, kuultu ja kunnioitettu. Uusien ideoiden esittäminen ja virheiden myöntäminen on normaalia ja hyväksyttävää, eikä kenenkään tarvitse jännittää tai pelätä. Vuorovaikutus on avointa ja jokaisella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Tätä on psykologinen turvallisuus.

Psykologinen turvallisuus on yksi olennaisimpia tekijöitä terveessä työyhteisössä. Psykologinen turvallisuus kuvastaa yhteisössä jaettua käsitystä siitä, että ryhmässä voi ottaa riskejä ja ilmaista itseään vapaasti.  

Turvallisuudentunne työssä mahdollistaa sen, että jokainen työntekijä uskaltaa tuoda esiin ideoita, esittää keskeneräisiä ajatuksia ja kysymyksiä, ilmaista huolia, pyytää apua ja myöntää virheensä ilman pelkoa nolaamisesta, vähättelystä tai rangaistuksesta.  

Psykologisesti turvallinen työyhteisö on hedelmällinen maaperä uudistumiselle, luovalle ajattelulle ja innovaatioille. Avoin ilmapiiri antaa mahdollisuuden oppia sekä omista, että muiden virheistä. Tämä vahvistaa myös työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Psykologinen turvallisuus on myös vahvasti yhteydessä työtyytyväisyyteen ja työntekijöiden sitoutumiseen.  

  

6 vinkkiä esihenkilöille psykologisen turvallisuuden luomiseen työpaikalla  

1. Kannusta epäonnistumisten jakamiseen

Uskalla puhua avoimesti epäonnistumisista. Pyri luomaan ilmapiiriä, jossa virheet nähdään oppimisen mahdollisuuksina ja jossa työntekijät uskaltavat jakaa avoimesti kokemuksiaan epäonnistumisista. Vastaa rakentavasti, tarjoten apua ja antaen palautetta. Korosta virheiden roolia oppimisen välineenä ja kiitä niitä, jotka uskaltavat tuoda esille omia mokiaan tai epäonnistumisiaan, jotta voitte kaikki oppia niistä.  

2. Selkeytä työn tavoitteet

Huolehdi siitä, että kaikki työntekijät tietävät sekä oman työnsä, että organisaation tavoitteet. Keskustele avoimesti tavoitteista ja niiden merkityksestä, jotta kaikki voivat suunnata energiansa oikeisiin asioihin. Kun työntekijät ymmärtävät selkeästi organisaation tavoitteet ja niiden yhteyden omaan työhönsä, syntyy tunne ja ymmärrys oman työn suunnasta ja merkityksestä. Selkeys luo turvallisuutta ja toimii kuin kartta, joka auttaa navigoimaan työtehtävien viidakossa. 

3. Keskitä huomio toivottuun lopputulokseen

Ohjaa tiimiä keskittymään työn tuloksiin, ei niinkään työn tekemisen tapaan tai tiukan ohjeistuksen noudattamiseen, mikäli se ei ole täysin välttämätöntä. Lähestymistapa kannustaa työntekijöitä antamaan tilaa omalle luovuudelle ja innostaa työntekijöitä etsimään uusia, tehokkaampia tapoja saavuttaa tavoitteet. Kannusta siis työntekijöitä kokeilemaan uusia tapoja päästä tavoitteisiin tai toivottuun lopputulokseen sen sijaan, että kannustaisit vain pitäytymään perinteisissä toimintatavoissa.  

4. Kuuntele ja tue kaikkien ääntä

Varmista, että jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus tuoda esiin ajatuksiaan ja näkemyksiään. Kannusta avoimuuteen ja pyri luomaan ympäristö, jossa kaikki kokevat äänensä kuulluksi.  

Joskus on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota hiljaisempiin ääniin, jotka saattavat muuten jäädä huomaamatta. 

5. Uskalla myöntää oma keskeneräisyytesi

Toimi esimerkkinä tiimillesi osoittamalla avoimesti myös omia epätäydellisyyksiäsi ja oppimistarpeitasi. Voit esimerkiksi jakaa omia oppimiskokemuksiasi tai myöntää, kun jokin aihe on sinullekin uusi. Tämä luo ilmapiiriä, jossa työntekijät eivät pelkää olla haavoittuvaisia, pyytää apua tai myöntää omia rajoitteitaan.  

6. Kysy ja kuuntele

Aktiivinen vuorovaikutus on avain psykologisen turvallisuuden rakentamiseen. Kysy avoimia kysymyksiä työntekijöiltä ja kuuntele heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan ilman, että keskeytät. Pyri tiedostamaan omat ennakko-oletuksesi, kyseenalaistamaan niitä ja olemaan avoin uusille näkökulmille ja sitä kautta aidolle vuorovaikutukselle. Osoita kiinnostusta työntekijöiden näkökulmiin, ideoihin ja ajatuksiin. 

 

+ 1 Mittaa psykologisen turvallisuuden kehitystä

Kuten sanonta kuuluu, mitä mittaat, sitä saat.  

Psykologinen turvallisuus on kokonaisuus, jonka luominen vaatii sitoutumista, avointa vuoropuhelua ja myös määrätietoista toimintaa. Psykologisen turvallisuuden kehityksen mittaaminen on onneksi mahdollista. 

Toimivana kyselynä työyhteisön psykologisen turvallisuuden tilasta voi käyttää esimerkiksi tutkija Amy Edmondsonin laatimaa seitsemän väitteen sarjaa. Lista löytyy Edmondsonin kirjasta The Fearless organisation.  

Kyselyn tarkoituksena on arvioida työntekijöiden kokemaa psykologista turvallisuutta työpaikalla. Vastatessaan seitsemään väittämään asteikolla 1-5 työntekijät voivat ilmaista kokemuksensa siitä, kuinka avoin, kannustava ja turvallinen ilmapiiri heidän työyhteisössään tällä hetkellä on.  

 

Listan työntekijöille osoitetut väittämät ovat seuraavat:

  1. Jos teen virheen tiimissä, sitä voidaan käyttää minua vastaan.
  2. Tiimin jäsenet pystyvät tuomaan esille ongelmia ja haastavia asioita.
  3. Tiimissä hyväksytään erilaiset mielipiteet.
  4. Tiimissä on lupa ottaa riskejä.
  5. Tiimissä voidaan pyytää apua toisilta.
  6. Kukaan tiimissä ei halua hankaloittaa minua pääsemästä tavoitteisiini.
  7. Tiimissä arvostetaan erilaisia taitoja / kykyjä.

Kyselyn avulla voidaan tunnistaa työyhteisön vahvuuksia ja kehityskohteita, joiden pohjalta voidaan suunnitella konkreettisia toimenpiteitä työyhteisön psykologisen turvallisuuden parantamiseksi.  

Myös pidempi seuranta voi olla tarpeen. Se antaa mahdollisuuden seurata muutosten vaikutuksia ajan myötä ja reagoida tarvittaessa muutoksiin nopeasti. Kyselyn avulla voidaan saada näkemys siitä, miten organisaatio tällä hetkellä tukee avointa kommunikaatiota, virheistä oppimista ja yhteistyötä.   

 

Lue myös:

Menestyvän tiimin salaisuus on psykologisessa turvallisuudessa 

Lähteet:

 

 

Alkavat tutkinnot