S.A.F.E.T.Y.™ lisää suorituskykyä

Ava-akatemialla on neurotutkijoiden kehittämän henkisen vahvuuden kehittämisen ja psykologisen turvallisuuden johtamisen S.A.F.E.T.Y.™-työkaluakkreditointi ainoana Suomessa.

Psykologisen turvallisuuden on todettu korreloivan voimakkaasti yksilöiden ja ryhmien aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen, sisäiseen motivaatioon, yhteistyöhalukkuuteen ja suorituskykyyn Harvardin yliopiston johtamisen professorin Amy Edmondsonin tutkimuksissa sekä Googlen Aristoteles-projektissa.

”Your brain is hardwired for safety first”

”Your brain is hardwired for safety first…if harming psychological safety is so damaging, and the benefits of protecting psychological safety are so great, why don’t we give it the same attention in society as we do physical safety”, kysyvät neurotutkijat.

Henkisen vahvuuden kehittymisestä ja psykologisen turvallisuuden vapautumisesta kumpuava suorituskyvyn paraneminen on yksi kansainvälisen johtamistutkimuksen ja -keskustelun ajankohtaisimpia aiheita.

S.A.F.E.T.Y.-valmennuksessa osallistujille tehdään henkilökohtainen S.A.F.E.T.Y.-arviointi, jonka pohjalta koostettu raportti toimii apuvälineenä valmentajan kanssa käydyssä keskustelussa ja S.A.F.E.T.Y.-mallin hyödyntämisessä.

S.A.F.E.T.Y.-mallia voidaan hyödyntää työkaluna oman henkisen vahvuuden kehittämisessä ja muiden ihmisten johtamisessa. Valmennus lisää ymmärrystä oman henkisen vahvuuden kehittämisestä kuvaamalla henkilökohtaisen herkkyyden erilaisille stressitekijöille, stressiliipaisimien laukeamisesta aiheutuvan vaikutuksen hyvinvoinnille sekä henkilökohtaisen profiilin perusteella arvioidun käyttäytymisen stressitilanteessa (vaikutukset muihin).

Lisäksi henkilökohtainen profiili avaa näkymän siihen, miten lisääntyneen itsetuntemuksen avulla kannattaa kehittää omaa henkistä vahvuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Johtamistyötä tekeviä informaatio auttaa hienosäätämään omaa johtamiskäyttäytymistä.

S.A.F.E.T.Y.‐malli kuvaa viisi keskeistä stressiliipaisinta

Reagoimme yksilöllisistä eroista johtuen eri tavoilla eri stressaattoreihin. S.A.F.E.T.Y.‐malli kuvaa viittä tekijää, joiden varaan itseensä tai toiseen ihmiseen vaikuttamisen voi rakentaa. Tekijät, jotka ovat samalla stressiliipaisimia, avaavat mahdollisuuden oman henkisen vahvuuden kehittämiseen ja toisen ihmisen rohkaisemiseen ja aktivoimiseen sekä näiden seurauksena vapautuvaan motivoitumiseen sekä yhteistyöhalukkuuden ja toimintakyvyn lisääntymiseen.

S.A.F.E.T.Y.‐malli on saanut nimensä viiden suorituskykyä parantavan psykologisen tekijän etukirjaimista.

SAFETY-mallin logo

Turvallisuus (Security, S) on perusturvallisuuden tunnetta, joka syntyy ympärillä olevien asioiden ja ihmisten käyttäytymisen ennustettavuudesta ja johdonmukaisuudesta sekä omasta merkityksellisyydestä itselle tärkeissä ryhmissä. S-tekijässä on kysymys yksilön turvallisuuden tunteen perustarpeesta.

Autonomia (Autonomy, A) on yksilön tunnetta siitä, että hän pystyy vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Ihmisellä on tarve olla riippumaton, vapaa päättämään itseään koskevista asioista. Tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi suorituskyky paranee jo pelkästä vaikuttamismahdollisuuden tunteesta, kokemuksesta, että asiat ovat omassa hallinnassa.

Oikeudenmukaisuus (Fair, F) tarkoittaa yksilön havaintoja oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Oikeudenmukaisuuden tuntemus on yksi tärkeimmistä hyvinvointia ylläpitävistä ja lisäävistä tekijöistä. Epäoikeudenmukaisuuden tuntemus puolestaan on stressaattori, jonka neurotutkijat ovat todenneet aktivoivan samaa aivoaluetta kuin fyysisen kuvotuksen.

Itsetunnon tai minäpystyvyyden (Esteem, E) rakentuminen liittyy voimakkaasti ihmisen sosiaalisiin suhteisiin – se muotoutuu suhteissa toisiin ihmisiin. Ihmisellä on voimakas sisäänrakennettu sosiaalisuuden tarve. Voidakseen hyvin yksilön täytyy tuntea kuuluvansa johonkin, olevansa arvostettu yhteisön jäsen ja merkityksellinen niille, joiden kanssa on läheisissä tekemisissä.

Luottamus (Trust, T) edellyttää oksitosiinin, me‐hormonin, laukaisemaa signaalia, joka toimii käskynä luottaa toiseen ihmiseen. Oksitosiinia erittyy mm. silloin, kun varmistumme, että toinen ihminen on luottamuksen arvoinen. Luottamus vaatii hyviä puheita ja tekoja niin, että toinen voi varmistua toisen tarkoittavan ja haluavan hänelle hyvää. Luottamus on perustarve, jota ei voi lunastaa käskemällä tai hallinnollisilla päätöksillä.

Viimeinen eli Y-tekijä (You, Y) muistuttaa, että kaikki edellä mainittu tapahtuu meissä, sinussa ja minussa. S.A.F.E.T.Y.‐mallin kuvaamia asioita tapahtuu meissä kaikissa päivittäin, joten sen tarjoamat mahdollisuudet heräävät eloon hyödyntämällä mallia ja huomioimalla ihmisten välisiä yksilöllisiä eroja, jotka aiheuttavat stressaattorien laukeamisen erilaisissa tilanteissa.

Resilientti yksilö ja työryhmä ylläpitää ja jopa parantaa suoritustaan muutoksissa

Resilienssitutkimuksissa on selvitetty, miksi jotkut yksilöt ja työryhmät pystyvät ylläpitämään ja jopa parantamaan suoritustaan epävarmuuden paineen ja ennustamattomuuden äkillisten muutosten puskiessa päälle. Resilienssitutkimusten mukaan jokaisella systeemillä on normaalitila, josta voi etääntyä tiettyyn rajaan asti toiminnan häiriintymättä olennaisesti. Systeemin raja-arvon ylittämisen jälkeen se muuttuu haavoittuvaksi.

Tiedämme resilienssitutkimuksista myös, että resilientti yksilö ja työryhmä taipuvat, mutta eivät taitu. Ne kestävät vastoinkäymisiä, palautuvat nopeasti, toimivat joustavasti muutoksissa, sopeutuvat uusiin tilanteisiin ja ottavat tarvittaessa ketterästi uuden suunnan. S.A.F.E.T.Y. on selkeä ja käytännössä toimivuutensa osoittanut työkalu yksilön ja työyhteisön resilienssin parantamiseen.

Terveisin

Pasi Haaponiemi
toimitusjohtaja, rehtori
Ava-akatemia

Alkavat tutkinnot