Suomalaisnuoret arvostavat tutkitusti valmentavaa johtamistyyliä

Valmentava työn johtaminen on johtamistyyli, jonka tavoitteena on vapauttaa johdettavan henkilön potentiaali niin, että tämä saavuttaa tavoitteensa.  Valmentava esihenkilö toimii kuunnellen, kannustaen, kysellen, oivalluttaen ja kohdistaen huomionsa ohjattavan vahvuuksiin.

Perinteinen johtamismalli taas on autoritäärinen. Autoritääriselle johtajalle päämäärä pyhittää keinot. Autoritäärinen johtaja ei ole kiinnostunut keskustelemaan alaistensa kanssa, vaan hän odottaa, että hänen alaisensa myötäilevät mielipiteitä ja tottelevat hänen käskyjään.

 

Valmentava johtaminen hyödyttää koko työyhteisöä

Valmentava johtamisote on tutkimusten mukaan yksi vaikuttavimmista yrityksen tulokseen vaikuttavista johtamistekijöistä.

Se lisää työntekijöiden aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuunottokykyä tehtäviensä hoitamisesta. Se myös kasvattaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioon sekä sisäistä motivaatiota ja innostusta työhön.

Valmentava johtamisote helpottaa myös työnjohdon omaa työtaakkaa vapauttamalla jatkuvasta neuvomisesta tai käskemisestä. Valmentava esihenkilö näkee alaistensa potentiaalin, arvostaa näiden vahvuuksia ja kykenee jakamaan vastuuta. Hän arvostaa, luottaa, oivalluttaa alaisiaan, jolloin esihenkilön ja alaisen välille syntyy luottamuksellinen suhde.

Valmentava esihenkilö ymmärtää myös, että johtajana kehittyminen on prosessi, joka ei tule koskaan valmiiksi.

Nuoret haluavat perinteisestä esihenkilötyöstä nykyaikaan

Johtajuusverkoston teettämän Nuoret ja johtajuus- tutkimusprojekti selvitti 16-29- vuotiaiden suomalaisten suhtautumista johtamiseen ja johtajuuteen vuonna 2021. Nuorten vastauksissa korostui valmentavan johtamisen piirteet.

“Kun nuorilta kysytään, millaisia ajatuksia sana johtaja heissä herättää ja millaiseksi he kokevat ihanteellisen johtajuuden, nousevat esimerkillisyys ja kannustavuus, hyvät kuuntelutaidot ja kyky luoda yhteisöllisyyttä vahvasti esiin.“

Kyselytutkimuksen mukaan nuorten ihannejohtaja on ihmislähtöinen, kuunteleva, reilu ja kannustava. Hyvä johtaja kommunikoi reilusti ja helposti lähestyttävästi. Autoritaarinen malli on siis painumassa historiaan viimeistään uuden sukupolven myötä.

Tulevaisuuden johtaja on yhteisön ja tiimin rakentaja, tasa-arvoinen ja helposti lähestyttävä. Hyvä johtaja kommunikoi ja kannustaa, on johdonmukainen ja ratkaisuhakuinen.

(Lähde: Nuoret ja johtajuus, Frankly Partners 01/2022)

 

Autoritäärinen esihenkilö:

 • Esihenkilö suunnittelee ja kommunikoi tavoitteet ja tehtävät ja alaiset noudattavat esihenkilön antamaa suunnitelmaa
 • Esihenkilö antaa vastaukset työntekijän kysymyksiin
 • Esihenkilö on tiimissään ehdoton auktoriteetti ja määrää sekä mitä tehdään, että miten asiat tehdään
 • Esihenkilö tehtävänä on valvoa sitä, että työt tehdään ennalta määrätyllä tavalla
 • Työntekijä tarvitsee ulkoisia motivointitekijöitä (raha, maine, pelko) suoriutuakseen tehtäväistään

 

Valmentava esihenkilö:

 • Valmentava esihenkilö on ongelmakeskeisyyden sijaan ratkaisukeskeinen
 • Esihenkilön toiminnalla on selkeät tavoitteet
 • Esihenkilö näyttää tiimille suunnan ja motivoi alaiset saavuttamaan tuloksia
 • Esihenkilö oivalluttaa alaisia kysymällä ja saa alaisilta vastauksia
 • Esihenkilö antaa palautetta ja tukea, jonka avulla alainen itse voi löytää parhaan tavan toimia
 • Jokainen työntekijä ottaa itse vastuun suoriutumisestaan ja omasta osaamisesta
 • Työntekijä kokee työtehtävän tai tavoitteen merkitykselliseksi ja sitoutuu suunnittelemalla itse tarvittavat askeleet tavoitteen saamiseksi

 

Tutustu esihenkilötyön ja johtamisen koulutuksiimme: 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 

LEAD-johtamisvalmennus

Alkavat tutkinnot